RESTRUKTURYZACJA ROLNIKÓW - Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o.

Awesome Image

RESTRUKTURYZACJA ROLNIKÓW

W niektórych sytuacjach gospodarstwa rolne mają możliwość skorzystania z postępowań, których celem jest uniknięcie upadłości i negatywnych skutków związanych z bankructwem. Nasza kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawno-gospodarcze w zakresie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego w przypadku zadłużenia

Na gruncie prawa restrukturyzacyjnego rolnicy indywidualni traktowani są jak przedsiębiorcy pomimo braku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie działalności rolniczej (uprawy, hodowla itd.) oznacza, że rolnik jest po prostu przedsiębiorcą. Jego działalność jest zatem zorganizowana, rolnik wytwarza i sprzedaje produkty a nie przeznacza ich tylko na własne potrzeby. Spełniając taką przesłankę można otworzyć restrukturyzację w gospodarstwie rolnym

Postępowanie restrukturyzacyjne rolnika – co można zyskać?

Zyskuje wtedy możliwość korzystania z różnych modeli postępowania restrukturyzacyjnego (uproszczonego, przyspieszonego itp.) i ochrony przed egzekucją komorniczą czy upadłością, wypowiedzeniem umów oraz ma możliwość zawarcia układu określającego zasady spłaty zadłużenia. Możliwe jest również uzyskanie przez gospodarstwa rolne obniżenia wierzytelności np. o oprocentowanie, koszty postępowania egzekucyjnego itp.

Kiedy można wnioskować o restrukturyzację gospodarstwa?

Zadłużony lub zagrożony niewypłacalnością rolnik powinien skontaktować się z kancelarią restrukturyzacyjną, w której licencjonowany doradca restrukturyzacyjny po zapoznaniu się ze stanem gospodarstwa rolnego, przyczynami ciężkiej sytuacji zaproponuje najlepiej dobrany i najkorzystniejszy tryb postępowania restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – merytoryczna pomoc dla zadłużonych rolników

Istotną rolę w postępowaniu ukierunkowanym na polepszenie kondycji finansowo-ekonomicznej rolnika i zapewnienie ochrony przed egzekucją odgrywa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu gospodarstwo rolne ma realne szanse na wyjście z zadłużenia, jakie powstało w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik przestaje być niewypłacalny. W jego realizacji doradca:

  • udziela indywidualnych porad,
  • dokonuje wyboru narzędzi i instrumentów, jakie oferuje prawo restrukturyzacyjne,
  • pomaga rolnikom w wyborze właściwych kierunków działań,
  • przygotowuje plany naprawcze restrukturyzacji gospodarstwa,
  • uczestniczy w negocjacjach między stronami.

Zarówno uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, jak i układowe czy sanacyjne wymagają znajomości różnych przepisów, procedur i dotrzymywania określonych ustawowo terminów. Oferujemy profesjonalną pomoc i wsparcie dla niewypłacalnych gospodarstw rolnych oraz ochronę przed egzekucją.

Doradca restrukturyzacyjny – jakie funkcje?

Licencjonowany doradca jest uprawniony także do pełnienia funkcji:

  • tymczasowego nadzorcy sądowego,
  • nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym,
  • zarządcy w procesie sanacyjnym – wykonując obowiązki sprawozdawcze w imieniu restrukturyzowanego gospodarstwa rolnego,
  • nadzorcy układu wybieranego przez rolnika – który przygotowuje m.in. propozycje naprawienia sytuacji finansowej i sporządza spis wierzytelności,
  • zarządcy przymusowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Doświadczony doradca zaproponuje działania w celu ochrony przed egzekucją i pomoże w restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących działalność rolniczą.