RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORCÓW - Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o.

Awesome Image

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne która daje możliwość przedsiębiorcom niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością ratować swoje firmy. Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086 ze zm.) wprowadziła nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego, tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. Główną zaletą uproszczonej restrukturyzacji i powodem jego popularności jest ograniczenie udziału sądu do minimum, przy jednoczesnej automatycznej ochronie przed wierzycielami przez okres 4 miesięcy trwania postępowania. Okres jego obowiązywania to 30 listopada 2021 r. Obecnie ponad 90% postępowań jest otwieranych w tym trybie

Jak przebiega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

 • Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka z racji posiadanych uprawnień może pełnić taką funkcję.
 • Przedsiębiorca składa doradcy restrukturyzacyjnemu spis wierzytelności, także spornych, wstępne propozycje układowe oraz określa dzień układowy.
 • Spełnienie powyższych wymogów upoważnia przedsiębiorcę do złożenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu UPR.
 • Od dnia obwieszczenia przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, aczkolwiek nie są uchylane zajęcia rachunków bankowych.
 • Nadzorcą układu jest licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, z którym przedsiębiorca zawarł umowę. Nadzorca weryfikuje spis wierzytelności, wierzytelności spornych oraz wspólnie z przedsiębiorcą przygotowują plan restrukturyzacyjny. Nadzorca negocjuje także propozycje układowe z wierzycielami.
 • Wierzyciele głosują nad układem na zaproponowanych przez przedsiębiorcę propozycjach układowych.
 • Podstawowe znaczenie dla prowadzenia dalszej procedury ma złożenie wniosku o zatwierdzenie układu w okresie czterech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG. Brak takowego wniosku w przewidzianym ustawowo czasie powoduje, że zainicjowane uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z mocy prawa zostaje umorzone.
Nowa procedura ma czasowy charakter. Dzięki niej przedsiębiorca może uniknąć złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Od 1 grudnia 2021 r. wchodzi z pewnymi zmianami do systemu prawa restrukturyzacyjnego na stałe.

Przesłanki podmiotowe do zainicjowania postępowania

Biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla:
 • Przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 • Spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarcze
 • Wspólników spółek partnerskich i osobowych
 • rolników

Zasada jednokrotnego użycia trybu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Krajowe prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że przedsiębiorca może skorzystać z tej procedury tylko jeden raz. Reglamentacja odnosi się do obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania, którego nie można powtórzyć, bez względu na to, jak się zakończyło.

Objęcie wierzytelności układem w uproszczonej restrukturyzacji

W postępowaniach restrukturyzacyjnych zasadą jest, że wierzytelności zabezpieczone rzeczowo (np. zastawem, hipoteką) nie są z mocy prawa objęte układem. W sytuacji, kiedy propozycje zakładają pełne zaspokojenie wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia – do objęcia tego zobowiązania układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela.

Zadania i funkcje nadzorcy układu

Wśród podstawowych zadań nadzorcy należy w szczególności wskazać:

 • Zawiadamianie sądu o dokonaniu obwieszczenia
 • Przygotowywanie planu restrukturyzacyjnego
 • Przygotowanie listy wierzytelności i wierzytelności spornych
 • Udzielanie informacji wierzycielom niezbędnych do podjęcia decyzji w przedmiocie głosowania
 • Przyjmowanie pisemnych wniosków i zastrzeżeń co do przebiegu zbierania głosów na piśmie
 • Nadzorca układu w uproszczonym modelu pełni również funkcję informacyjną, przekazując dłużnikowi możliwości finansowania, włączając w to formy pomocy publicznej

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Celem postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika,

Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym rygoryzmem oraz największym zaangażowaniem organów władzy publicznej spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz należące do dłużnika staje się masą sanacyjną. Często dłużnik jest pozbawiany zarządu własnego i jest ustanawiany zarządca.

Ten tryb postępowania umożliwia zarządcy przeprowadzenie wielu działań, które wpływają w istotny sposób na realizację celów sanacji. Jest to między innymi:

 • możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów wzajemnych i to bez względu na postano-wienia w niej zawarte dotyczące możliwości jej rozwiązania;
 • możliwość dokonania redukcji zatrudnienia na takich zasadach, jak w postępowania upadło-ściowym; restrukturyzacyjnego
 • możliwość zbycia zbędnego majątku na zasadach analogicznych do postępowania upadło-ściowego.

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Ogólny schemat postępowania restrukturyzacyjnego przedstawia się następująco:

 • wybór kancelarii restrukturyzacyjnej i spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym co do analizy sytuacji przedsiębiorstwa
 • skompletowanie i opracowanie stosownej dokumentacji,
 • wniesienie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • rozpoznanie wniosku przez sąd, co wedle prawa restrukturyzacyjnego
 • otwarcie postępowania sanacyjnego
 • ustanowienie zarządcy i zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania sanacyjnego i jego skutkach, przygotowanie przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego i opracowanie propozycji układowych, sporządzenie przez zarządcę spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, sporządzenie spisu inwentarza, objęcie w zarząd przedsiębiorstwo dłużnika. Po zaakceptowaniu przez sędziego – komisarza planu restrukturyzacyjnego ZS przystępuje do jego realizacji celem wykonania wskazanych w planie działań mających uzdrowić sytuację przedsiębiorstwa.
 • po otwarciu postępowania zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne i można uchylić zajęcia rachunków bankowych,
 • wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem z wierzycielami,
 • zgromadzenie wierzycieli,
 • przyjęcie bądź odmowa przyjęcia układu przez wierzycieli
 • zatwierdzenie układu przez sąd bądź też odmowa zatwierdzenia układu i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego.