DŁUŻNICY - Fortis Restrukturyzacje sp. z o.o.

Awesome Image

DŁUŻNICY

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Podstawa złożenia wniosku

Ogólną podstawę do ogłoszenia upadłości stanowi niewypłacalność dłużnika, zatem sytuacja, gdy podmiot zaprzestał wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten przekracza trzy miesiące

Jakie mogą powstać konsekwencje w przypadku niezłożenia wniosku o upadłości?

Co do zasady wspólnicy spółek osobowych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania. Członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą odpowiadać za nieterminowe złożenie wniosku całym swoim majątkiem, zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia do lat 10.

Jaki jest koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1.000 zł oraz musi być wpłacona zaliczka w wysokości jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zainteresowała Cię oferta? Potrzebujesz pomocy?

Zaufaj nam, jak zaufali nam wszyscy nasi klienci. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i obsługę.

Jaka jest alternatywa dla upadłości?

Alternatywą dla upadłości spółki jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie przez Sąd układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu.

Dla spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą polecamy usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego polegające m. in. na:

 • udzielaniu porad,
 • sporządzaniu opinii i wyjaśnień,
 • występowaniu w charakterze pełnomocników w sprawach restrukturyzacji i upadłości,
 • świadczeniu innych usług z zakresu restrukturyzacji.

Nasze usługi w zakresie upadłości przedsiębiorców obejmują m. in.:

 • szczegółową analizę sytuacji faktycznej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentację w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia upadłości,
 • reprezentację w kontaktach z syndykiem oraz sądem w trakcie postępowania upadłościowego,
 • przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań wraz z ustaleniem planu spłat oraz reprezentacja w toku postępowania w przedmiocie umorzenia zobowiązań (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

a ponadto:

 • postępowania o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
 • przygotowanie i reprezentacja w postępowaniu wywołanym sprzeciwem do listy wierzytelności,
 • doradztwo w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie zarzutów do planu podziału oraz reprezentacja w postępowaniu wywołanym zarzutami,
 • świadczenie innych czynności z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego konieczne z uwagi na stan sprawy.